Shohoku vs Shoyo | Hishashi Mitsui (20 points, 15 from 3-point shots)

(Fuente: snixxy, vía snixxy)